”Rosborg Gymnasium & HF skaber dygtige, engagerede og nysgerrige unge, der lærer og udvikler sig sammen med andre i forpligtende fællesskaber”

På Rosborg Gymnasium & HF behandler vi hinanden ordentligt. Heraf følger, at det under ingen omstændigheder kan accepteres, at der foregår mobning.

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre, at vi har et godt læringsmiljø, hvor vi forebygger mobning, herunder digital mobning. Det gælder både i og uden for skoletiden, hvilket ligger i naturlig forlængelse af undervisningsmiljøloven:

Elever … i offentlig … undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler … skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø. [1]

Skolen tolererer ikke mobning i nogen form. Alle på skolen ansvar for at forebygge og reagere på eventuel mobning. 

Om mobning

På Rosborg Gymnasium & HF anvendes følgende definition af mobning:

En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.[2]

Ved mobning er der altså tale om, at en person generes flere gange[3], og mobningen kan enten være direkte i form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt - fx ved mobning over sociale medier. 

Tiltag mod mobning

De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er:

  • at eleverne fra første dag på skolen oplever, at alle aktiviteter på skolen (undervisning, fester, caféer, osv.) afvikles på en måde, hvor alle på enhver måde behandles med respekt
  •  at eleverne orienteres om skolens studie- og ordensregler
  • at eleverne oplever, at der gribes ind, såfremt nogle ikke bliver behandlet respektfuldt
  • at personalet er bekendt med og følger den foreliggende antimobbestrategi.

Procedure i forbindelse med mobning

Nedenstående procedure i forbindelse med mobning vedrører mobning af elever på Rosborg Gymnasium & HF foretaget af en person, der har sin daglige gang på gymnasiet. 

1.   Hvis en lærer er vidne til mobning eller får kendskab til forekomsten af mobning, skal der handles med det samme. Læreren, der har opdaget mobning, kontakter klassens uddannelsesleder eller SSP-kontakt, som sørger for, at mobberen konfronteres. I gentagelsestilfælde inddrages rektor.

2.   I forhold til mobberen: Når en elev er blevet konfronteret som mobber, orienteres klassens lærere med en (kort) beskrivelse af mobberiet. Klassens uddannelsesleder kan iværksætte eventuelle sanktioner - jf. skolens studie- og ordensregler - og tage stilling til, om forældrene skal orienteres, såfremt mobberen er under 18 år.

I forhold til mobbeofferet: Offeret skal først og fremmest beskytteshttps://rosborg76.idefadev.dk/[4]. Det skal gøres klart for mobbeofferet, at vedkommende altid skal orientere skolen, hvis der opleves mobning. Desuden skal det afdækkes, om mobbeofferet har brug for videre støtte - fx i form af samtaler med studievejleder, coach eller psykolog. Der gøres et (kort) notat om sagen, og elevens uddannelsesleder orienterer elevens forældrene, såfremt mobbeofferet er under 18 år.

3.   Hvis en lærer får begrundet mistanke om, at der forekommer mobning, følges der op. Det kan fx være i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse, hvor en eller flere elever anonymt tilkendegiver en oplevelse af at være mobbet. 

4.   Hvis en lærer har mistanke om mobning af en konkret elev, opsøger læreren elevens uddannelsesleder, der inden for en uge følger op på sagen.

Ved mistanke om mobning uden konkret kendskab til mobbeoffer: Det søges afklaret, om der forekommer mobning. Det kan fx være i forbindelse med elevtrivselsundersøgelser, hvor klassekoordinator, såfremt mindst én elev har tilkendegivet at have oplevet mobning, gør det klart, at man som mobbeoffer vil få hjælp og støtte, og at man bør orientere klassens uddannelsesleder om sagen.

Såfremt en mistanke om mobning bliver bekræftet følges proceduren under punkt 1. 

5.   Hvis et andet personalemedlem end en lærer er vidne til mobning, får kendskab til forekomsten af mobning eller har mistanke om mobning, orienteres ledelsen, der følger op på sagen - jf. punkt 1 og 2.

Klageadgang

Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan eleven klage til rektor. Såfremt eleven er under 18 år kan forældremyndighedsindehaveren indsende klage til rektor.

Hvis en elev oplever uberettiget at blive konfronteret som mobber, kan eleven klage til rektor. Såfremt eleven er under 18 år forældremyndighedsindehaveren indsende klage til rektor.

Enhver klage skal være begrundet og fremsendes skriftligt.

Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø[5].

/September 2017

download Rosborgs antimobbestrategi som pdf

[1] Undervisningsmiljøloven, §1, LBK nr. 316 af 05/04/2017 

[2] Definition af Dan Olweus, professor emeritus i psykologi: http://helsetilsynet.no/upload/om_helsetilsynet/karlevang/mobbing_skolen_2011.pdf

[3] Arbejdstilsynet har følgende definition af mobning: Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Videncenter for arbejdsmiljø: www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialtarbejdsmiljo/Mobning/Viden-om-mobning/Definition-af-mobning

[4] https://www.folkeskolen.dk/6467/mobning---en-hel-videnskab

[5]  Undervisningsmiljøloven, §7, LBK nr. 316 af 05/04/2017

Studie- og ordensreglerne ved Rosborg Gymnasium & HF har som formål at støtte positive og studiefremmende omgangsformer på skolen og dermed at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Reglerne skal således understøtte skolens værdier om

Engagement  • Mangfoldighed  • Fornyelse

Læs og lær Rosborgs studie- og ordensregler 

Sæt dig også godt ind i Rosborgs Antimobbestrategi

 

Her kan du læse om, hvordan vi forholder os til forsømmelser

På Rosborg Gymnasium & HF stiller vi klart og tydeligt krav om, at eleverne skal deltage aktivt i undervisningen og om nødvendigt skal gøre brug af de støtte- og hjælpefunktioner, som vi fra skolens side tilbyder for at hjælpe den enkelte elev med at få størst mulig udbytte af den daglige undervisning og til eksamen.

Vi har klare retningslinjer og sanktioner i forhold til de elever, der ikke lever op til dette krav, og som ikke tager imod tilbuddene om hjælp og støtte. Det er dog vigtigt at understrege, at sanktioner uden forudgående tilbud om hjælp og støtte ikke vil forekomme.

Læs Rosborgs procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer her:

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer