KVALITETSSYSTEM


Formålet med at have et kvalitetssystem på Rosborg Gymnasium & HF er at styrke læringskulturen og sikre en systematisk, løbende proces med at udvikle de bedst mulige betingelser for at gøre vores elever så dygtige som de kan blive.

Kvalitetssikringssystemet skal bidrage til at opfylde 3 nationale mål:

1. Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan

2. En større andel af eleverne skal påbegynde en videregående uddannelse.

3. Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

Rosborg Gymnasium & HF’s kvalitetssystem tager udgangspunkt i kvalitetscirklen (se figur) og den vision, som bestyrelsen har vedtaget: ”at skabe dygtige, engagerede og nysgerrige unge, der lærer og udvikler sig sammen med andre i forpligtende fællesskaber”.

Skolen gennemfører en årlig selvevaluering og på grundlag af denne udarbejdes en årlig opfølgningsplan. Selvevalueringen føres ud i livet af lærere og ledelse og har til formål at skabe indsigt i, hvordan det går med at opfylde de mål og værdier, som vi har sat op.

Elevtrivsel

Som uddannelsesinstitution tilbyder Rosborg Gymnasium & HF undervisning, der søger at styrke elevernes faglige og sociale trivsel. I den forbindelse arbejder vi på at fremme elevers og kursisters ansvarsfølelse for deres egen og kammeraternes undervisningssituation til gavn for både det faglige og sociale undervisningsmiljø på skolen.

Her på Rosborg Gymnasium & HF opfatter vi trivsel som et levende begreb, der først og fremmest tager form i dialogen om arbejdets udførelse. Drøftelser mellem elever, lærere og ledelse af resultaterne af den årlige måling af undervisningsmiljø og elevtrivsel indgår derfor som et fast element i vores evalueringsarbejde ligesom den løbende evaluering af undervisningen i fagene.

Medarbejdertrivsel

På Rosborg Gymnasium & HF lægger vi vægt på at fastholde og udvikle et godt og stimulerende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har tillid til de mennesker, de arbejder for, er stolte af det de laver og føler fællesskab med deres kolleger.

Resultatet af den årlige medarbejdertrivselsundersøgelse og den lovpligtige arbejdspladsmiljøvurdering (APV), der gennemføres hvert 3. år, indgår som faste elementer i drøftelser mellem medarbejdere og ledelse om, hvilke indsatsområder vi skal fokusere på med henblik på at skolen skal forblive en god og udviklende arbejdsplads.

ELEVTRIVSEL


På Rosborg Gymnasium & HF gennemføres elevtrivselsundersøgelse (ETU) af undervisningsministeriet en gang om året, i henhold til gældende lov. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) gennemføres hvert 3. år.

Undersøgelsen viser, at skolens elever generelt er særdeles positive over for deres uddannelse på Rosborg Gymnasium & HF – den giver mening for dem, de synes de lærer noget, og de oplever Rosborg som er rart sted at være.

Både den årlige elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurderingen danner baggrund for skolens arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet og elevtrivslen i de enkelte klasser og på skoleplan.

Årshjulet for vores arbejde med undervisningsmiljø og elevtrivsel kan ses HER. Oversigt over indsatsområder kan ses HER

MEDARBEJDERTRIVSEL


Der gennemføres hvert år medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) på Rosborg Gymnasium & HF. I henhold til bekendtgørelsen om arbejdsmiljø laves desuden hvert 3. år en arbejdspladsmiljøvurdering (APV). 

På baggrund af MTU og APV udarbejder ledelsen i samarbejde med skolens arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalget handlingsplan for, hvordan vi skal sikre at skolen forbliver en god og udviklende arbejdsplads. 

 

Årshjul for arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsområder

Arbejdsmiljøorganisationen på Rosborg Gymnasium & HF har det overordnet ansvar for medarbejdernes og elevernes trivsel, herunder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Udvalget sikrer: 

  • at både MTU/APV og ETU/UMV gennemføres og at der følges op på disse i samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne
  • udarbejdelse af beredskabsplaner ved f.eks. brand, bombetrusler, uheld mm.
  • indretning af arbejdspladser for såvel elever som medarbejdere
  • procedure for indberetning af arbejdsskader
  • lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger
  • planlægning og gennemførelse af beredskabsøvelser, førstehjælpskurser mv.
  • kontakt til arbejdstilsynet

 

Arbejdsmiljøorganisationen på Rosborg Gymnasium & HF

Arbejdsmiljøudvalgets sammensætning: 2 ledelsesrepræsentanter, en lærerrepræsentant, en repræsentant fra kantinen, en repræsentant fra administrationen og en repræsentant fra pedelområdet.

 

Arbejdsmiljøgrupperne 

  • Lærerne: 3 lærerrepræsentanter og en ledelsesrepræsentant
  • Administrationen, pedelområdet og kantine: 2 medarbejderrepræsentanter og en ledelsesrepræsentant
  • Eleverne: 2 elevrepræsentanter, 1 lærerrepræsentant og 2 ledelsesrepræsentanter

Oversigt over indsatsområder kan ses HER

Den samlede rapport med resultaterne fra undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø på Rosborg Gymnasium & HF foråret 2018 kan læses HER

Rosborg Gymnasium & HF har i foråret 2018 fået afdækket den professionelle kapital på arbejdspladsen. Undersøgelsen og den efterfølgende opfølgning er foretaget i samarbejde med GL og Tage Søndergaard.

Professionel kapital er et nyt begreb, som kombinerer den velkendte sociale kapital med human kapital og beslutningskapital. Begrebet professionel kapital er udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan og er blevet kaldt "social kapital for skoler".

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne/kursisterne, højere brugertilfredshed, lavt sygefravær blandt personalet og lavere personaleomsætning etc.

Arbejdsmiljøudvalget vil i skoleåret 2018-19 – med udgangspunkt i afdækningen  - arbejde med en række initiativer, der skal højne den professionelle kapital på Rosborg.

Den samlede rapport med resultaterne fra undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø på Rosborg Gymnasium & HF kan læses HER