KVALITETSARBEJDE


Kvalitetsarbejdet på Rosborg Gymnasium & HF har til formål at sikre fortsat skoleudvikling. En forudsætning for at samarbejdet mellem elever, medarbejdere og ledelse kan lykkes er, at der finder en konstruktiv dialog sted, og at der arbejdes ud fra fælles holdninger.

Det indebærer at såvel undervisning som arbejdsmiljø jævnligt evalueres med henblik på at afdække eventuelle behov for ændringer. Evalueringerne indgår i de løbende diskussioner om uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold, der finder sted i skolens forskellige fora.

 

Elevtrivsel

Som uddannelsesinstitution tilbyder Rosborg Gymnasium & HF undervisning, der søger at styrke elevernes faglige og sociale trivsel. I den forbindelse arbejder vi på at fremme elevers og kursisters ansvarsfølelse for deres egen og kammeraternes undervisningssituation til gavn for både det faglige og sociale undervisningsmiljø på skolen.

Her på Rosborg Gymnasium & HF opfatter vi trivsel som et levende begreb, der først og fremmest tager form i dialogen om arbejdets udførelse. Drøftelser mellem elever, lærere og ledelse af resultaterne af den årlige måling af undervisningsmiljø og elevtrivsel indgår derfor som et fast element i vores evalueringsarbejde ligesom den løbende evaluering af undervisningen i fagene. 

 

Medarbejdertrivsel

På Rosborg Gymnasium & HF lægger vi vægt på at fastholde og udvikle et godt og stimulerende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har tillid til de mennesker, de arbejder for, er stolte af det de laver og føler fællesskab med deres kolleger.

Resultatet af den årlige medarbejdertrivselsundersøgelse og den lovpligtige arbejdspladsmiljøvurdering (APV), der gennemføres hvert 3. år, indgår som faste elementer i drøftelser mellem medarbejdere og ledelse om, hvilke indsatsområder vi skal fokusere på med henblik på, at Rosborg Gymnasium & HF skal forblive en god og udviklende arbejdsplads.

UNDERVISNINGSMILJØ


Der gennemføres årlige målinger af undervisningsmiljø og elevtrivsel på Rosborg Gymnasium & HF. Den seneste undersøgelse er gennemført i oktober 2016, hvor alle skolens elever blev bedt om at besvare et spørgeskema baseret på Undervisningsminsteriets fælles spørgeramme for det gymnasiale niveau. Undersøgelsen viser, at skolens elever generelt er særdeles positive over for deres uddannelse på Rosborg Gymnasium & HF - den giver mening for dem, de synes de lærer noget, og de oplever Rosborg som et rart sted at være.

Se resultaterne fra undervisningsmiljøvurderingerne på henholdsvis stx og hf her: 

Undervisningsmiljøvurderingerne danner baggrund for arbejdet med at forbedre skolens undervisningsmiljø og elevtrivsel både i de enkelte klasser og på skoleplan. Årshjulet for vores arbejde med undervisningsmiljø og elevtrivsel kan ses HER. Oversigt over indsatsområder kan ses HER

Rosborg Gymnasium & HF deltager i Uddannelsesbenchmark.dk - et netværk af danske skoler inden for ungdomsuddannelserne, hvor vi sammenligner vores evalueringsresultater og lærer af hinanden.

EVALUERING


Det er et bekendtgørelseskrav, at danske gymnasier og HF-kurser skal have en evalueringsplan. En sådan evalueringsplan skal indeholde krav om både formative og summative evalueringer. Den summative evaluering har fokus på resultater, effekter og virkning, det klassiske eksempel er skriftlig eksamen, evalueringen er synonym med elevbedømmelse. Den formative evaluering har fokus på lære og udviklingsprocesser og det klassiske eksempel er, når læreren uddeler et spørgeskema til eleverne, hvor de skal evaluere et netop afsluttet forløb, evalueringen er et redskab til pædagogisk udvikling.

Her finder du Rosborgs evalueringsplan for stx og for hf

MEDARBEJDERTRIVSEL OG APV


Der gennemføres hvert år medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) på Rosborg Gymnasium & HF. I henhold til bekendtgørelsen om arbejdsmiljø laves desuden hvert 3. år en arbejdspladsmiljøvurdering (APV). 

På baggrund af MTU og APV udarbejder ledelsen i samarbejde med skolens arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalget handlingsplan for, hvordan vi skal sikre at skolen forbliver en god og udviklende arbejdsplads. 

 

Årshjul for arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsområder

Arbejdsmiljøorganisationen på Rosborg Gymnasium & HF har det overordnet ansvar for medarbejdernes og elevernes trivsel, herunder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Udvalget sikrer: 

  • at både MTU/APV og ETU/UMV gennemføres og at der følges op på disse i samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne
  • udarbejdelse af beredskabsplaner ved f.eks. brand, bombetrusler, uheld mm.
  • indretning af arbejdspladser for såvel elever som medarbejdere
  • procedure for indberetning af arbejdsskader
  • lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger
  • planlægning og gennemførelse af beredskabsøvelser, førstehjælpskurser mv.
  • kontakt til arbejdstilsynet

 

Arbejdsmiljøorganisationen på Rosborg Gymnasium & HF

Arbejdsmiljøudvalgets sammensætning: 2 ledelsesrepræsentanter, en lærerrepræsentant, en repræsentant fra kantinen, en repræsentant fra administrationen og en repræsentant fra pedelområdet.

 

Arbejdsmiljøgrupperne 

  • Lærerne: 3 lærerrepræsentanter og en ledelsesrepræsentant
  • Administrationen, pedelområdet og kantine: 2 medarbejderrepræsentanter og en ledelsesrepræsentant
  • Eleverne: 2 elevrepræsentanter, 1 lærerrepræsentant og 2 ledelsesrepræsentanter

Oversigt over indsatsområder i skoleåret 2017-18 kan ses HER

Seneste MTU og APV er gennemført i foråret 2018. Undersøgelsesresultaterne drøftes i  arbejdsmiljøorganisationen, og der vil i august 2018 blive vedtaget indsatsområder for skoleåret 2018-19.

 

Den samlede rapport med resultaterne fra undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø på Rosborg Gymnasium & HF foråret 2018 kan læses HER

PROFESSIONEL KAPITAL


Rosborg Gymnasium & HF har i foråret 2018 fået afdækket den professionelle kapital på arbejdspladsen. Undersøgelsen og den efterfølgende opfølgning er foretaget i samarbejde med GL og Tage Søndergaard.

Professionel kapital er et nyt begreb, som kombinerer den velkendte sociale kapital med human kapital og beslutningskapital. Begrebet professionel kapital er udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan og er blevet kaldt "social kapital for skoler".

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne/kursisterne, højere brugertilfredshed, lavt sygefravær blandt personalet og lavere personaleomsætning etc.

Arbejdsmiljøudvalget vil i skoleåret 2018-19 – med udgangspunkt i afdækningen  - arbejde med en række initiativer, der skal højne den professionelle kapital på Rosborg.

Den samlede rapport med resultaterne fra undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø på Rosborg Gymnasium & HF kan læses HER